Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
011 21 20 301 info@yourway.rs YU Biznis Centar, lokal 10 Pon - Pet 09:00 - 17:00

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana 198. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011,83/2014, - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Društvo: PRIVREDNO DRUŠTVO YOUR WAY DOO, Novi Beograd, dana 10.04.2021. godine donosi:

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

Član 1.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, odnosno glavni dokument koji je donet u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica koja se nalaze u okviru organizacije Društva, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Društva, kao i lica sa kojima Društvo ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Društvo obrađuje, npr. korisnika i klijenata), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

PRIVREDNO DRUŠTVO YOUR WAY DOO, Bulevar Mijaila Pupina 10a, Lokal 10, MB: 21672815, PIB: 112430440 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka u okviru pružanja usluga organizovanja turističkih putovanja, kao i drugih turističkih usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi www.yourway.rs.

Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka, itd.

Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

Pojam „zaposleni”, obuhvata, osim o zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovana na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i slično, a koji ugovori sadrže klauzulu kojom se angažovano lice od strane Društva obavezuje

da poštuje odredbe ovog Pravilnika, a čiji tekst je prilog i sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora.

POJMOVI I SKRAĆENICE

Član 2.

PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJE RUKOVALAC

Član 3.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih:

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti korisnika/klijenata:

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:

Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Društvo ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Društvo može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu do 1 godine u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.

Društvo prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličnosti direktno od lica na koje se podaci odnose: zaposlenog lica, korisnika ili klijenta.

Društvo može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani.

Takođe, Društvo je iz bezbednosnih razloga obezbedilo video nadzor u svom objektu. Kamerama je pokriven ulaz u objekat, kao i same prostorije. Na ulazu u prostorije Društva postoji jasna oznaka da je objekat pod video nadzorom.

Snimci sa video nadzora se kreiraju specijalizovanim rekorderima, a podaci se čuvaju na računaru. Pristup računaru moguć je samo uz pomoć šifre koju poseduje Direktor.

Podaci sa video nadzora ostaju u sistemu trideset dana nakon čega se isti automatski brišu.

Video nadzor se koristi isključivo iz bezbednosnih razloga i podaci se ne upotrebljavaju u bilo koju drugu svrhu.

SVRHA OBRADE PODATAKA

Član 5.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama člana 6-9 ovog Pravilnika.

Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha.

ZAPOŠLJAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Član 6.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Društvo angažuje saradnike i konsultante, kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta, za upravljanje radnim vremenom i odsustvima, za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta, za procenu napredovanja zaposlenih, za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Član 7.

Društvo se bavi organizacijom i prodajom turističkih aranžmana u Zemlji i inostranstvu. Društvo obrađuje podatke o ličnosti za potrebe organizacije turističkih aranžmana, odnosno za potrebe smeštaja, prevoza i prateće putne dokumentacije. Podaci prilikom prijave se prikupljaju neposredno od stranaka u našim prostorijama, putem mejla ili putem posrednika. Takođe, ukoliko su stranke iz drugog grada ili Zemlje, podaci se dobijaju mailom.

Prilikom rezervacije smeštaja koriste se sledeći podaci: ime, prezime i datum rođenja, broj pasoša, broj telefona, mail adresa a u nekim slučajevima uzima se i kopija prve strane pasoša. U situaciji kada smo u ulozi posrednika u viziranju uzimamo od putnika i podatke o zaposlenju i bračnom statusu.

Ostali podaci kao što su e-mail i mobilni telefon koriste se za potrebe komunikacije sa strankama i slanje obaveštenja o vremenu polaska na putovanje, obaveštavanja o novim ponudama itd.

Podaci se čuvaju u našoj bazi podataka, agencijskom rezervacionom sistemu.

Prilikom izrade polise putnog osiguranja, podatke unosimo u sistem osiguravajuće kuće gde se unose svi pomenuti podaci i izdaje polisa iz njihovog sistema.

U skladu sa Zakonom o turizmu svu dokumentaciju o prodatim turističkim putovanjima, koji uključuju Ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima čuvamo u našem rezervacionom sistemu dve godine nakon čega brišemo podatke iz sistema.

Podaci se ne koriste za druge upotrebe, niti se šalju trećim licima.

KOMUNIKACIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONA BEZBEDNOST

Član 8.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.

USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RELEVANTNIM PROPISIMA

Član 9.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva.

PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 10.

Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca.

Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima izvan Rukovaocima samo u sledećim slučajevima:

Obrađivači podataka o ličnosti nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe, osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Rukovalac, a po osnovu Ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca. Rukovalac preduzima sve neophodne mere kako bi osigurala da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti.

Rukovalac prikuplja i podatke o ličnosti od putnika odnosno klijenata iz drugih država u svrhu realizacije Ugovora o putovanju.

Rukovalac prenosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije u svrhu realizacije Ugovora o putovanju.

Rukovalac podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji.

ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Član 11.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U skladu sa Zakonom o turizmu svu dokumentaciju o prodatim turističkim putovanjima, koji uključuju Ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima čuvamo u našem rezervacionom sistemu dve godine nakon čega brišemo podatke iz sistema.

Podaci se ne koriste za druge upotrebe, niti se šalju trećim licima.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlenima se u kadrovskoj evidenciji Društva u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada čuvaju trajno.

PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 12.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/)

OBAVEZE ZAPOSLENIH

Član 13.

Zaposleni su obavezni da ustupe svoje lične podatke koji su neophodni da Društvo ispunjava svoje zakonske obaveza, kao i da obavlja tekuće poslovanje.

Zaposleni su obavezni da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Rukovalac, odnosno poslodavac, a u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose.

Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje obavljaju.

RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Član 14.

Rukovalac:

Kontakt podaci o Rukovaocu:

Naziv rukovaoca:YOUR WAY DOO, Novi Beograd, Beograd
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10a, lolal 10, Novi Beograd , Beograd
Kontakt telefon: 011/2120301
Mail: info@yourway.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Zainteresovana fizička lica čiji su podaci predmet obrade od strane Rukovaoca može ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

Lica za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je:

Ime i prezime: Vojislav Kalović
Kontakt telefon: 011/2120301 Mail: vojislav@yourway.rs

U skladu sa članom 58. Zakona obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su:

Rukovalac je obavestio Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti na propisanom Obrascu i na zahtevanu mail adresu licezazastitu@poverenik.rs.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ovaj pravilnik primenjuje se od 10.04.2021. godine, odnosno od dana početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.